کورل دراو CORELDRAW ازقدرتمندترین نرم افزارهای گرافیکی مورداستفاده درمشهدآی تی است